Picture2.png
Picture3.png
DỊCH VỤ
Picture5.png
Picture13.png
Picture7.png
Picture12.png
Picture6.png
Picture9.png
Picture10.png
Picture14.png
Picture8.png
Picture11.png

Dịch vụ của chúng tôi

TƯ VẤN QUẢN LÝ

 

Tư vấn Agile

 
Picture22.png

TƯ VẤN CHUYỂN ĐỔI AGILE

Chuyển đổi phương pháp quản lý linh hoạt (Agile) cho tổ chức, SK Consulting sẽ giúp doanh nghiệp rà soát thực trạng, phân tích khoảng cách “Gap” và đề xuất Chiến lược kinh doanh...

Picture23.png

TƯ VẤN ỨNG DỤNG SCRUM VÀ KANBAN

SK Consulting cung cấp dịch vụ tư vấn và đào tạo Ứng dụng Srum và Kanban trong Quản lý doanh nghiệp giúp các doanh nghiệp hiểu về 1 trong các phương pháp Agile phổ biến nhất...

Picture24.png

TƯ VẤN QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI

SK Consulting cung cấp dịch vụ tư vấn quản trị sự thay đổi cho các dự án doanh nghiệp triển khai như Chuyển đổi cơ cấu tổ chức; Chuyển đổi Chiến lược; Chuyển đổi hệ thống...

Tư vấn Nhân sự

 
Picture25.png

TƯ VẤN

CHIẾN LƯỢC NHÂN SỰ

SK Consulting cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng chiến lược nhân sự cho các doanh nghiệp. Giúp doanh nghiệp xác định nguồn lực cốt lõi, xác định năng lực nhân sự thực tế...

Picture26.png

TƯ VẤN

BSC-KPI; OKR

SK Consulting cung cấp dịch vụ tư vấn BSC - KPI; OKR nhằm giúp doanh nghiệp quản lý và đo lường được kết quả công việc của từng đơn vị cũng như từng cá nhân trong tổ chức

Picture27.png

TƯ VẤN LƯƠNG

VÀ CƠ CHẾ ĐÃI NGỘ

SK cung cấp dịch vụ tư vấn lương 3P và cơ chế đãi ngộ cho doanh nghiệp nhằm giúp doanh nghiệp có hệ thống lương, thưởng và cơ chế đãi ngộ phù hợp trong đó các nhân viên được trả theo đúng...

Picture28.png

TƯ VẤN KHUNG NĂNG LỰC

SK cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng chiến lược phát triển, chiến lược kinh doanh, tư vấn triển khai chiến lược theo phương pháp bảng điểm cân bằng (Balanced Scorecard – BSC...

Button
Picture28.png

TƯ VẤN

KHUNG NĂNG LỰC

SK cung cấp dịch vụ tư vấn khung năng lực và đánh giá năng lực tổ chức nhằm giúp doanh nghiệp hiểu rõ hệ thống năng lực riêng có của tổ chức phù hợp theo từng vị trí của doanh nghiệp...

Picture29.png

TƯ VẤN PHÁT TRIỂN

NHÂN TÀI

SK cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng chiến lược phát triển, chiến lược kinh doanh, tư vấn triển khai chiến lược theo phương pháp bảng điểm cân bằng (Balanced Scorecard – BSC...

Button
Picture29.png

TƯ VẤN PHÁT TRIỂN

NHÂN TÀI

SK cung cấp dịch vụ tư vấn phát triển nhân tài nhằm giúp doanh nghiệp nhận diện được các nhân tài trong tổ chức, từ đó bồi dưỡng, phát triển xây dựng đội ngũ kế cận tạo sự chủ động...

Picture27.png

TƯ VẤN VĂN HÓA ĐÀO TẠO/COACHING

SK cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng chiến lược phát triển, chiến lược kinh doanh, tư vấn triển khai chiến lược theo phương pháp bảng điểm cân bằng (Balanced Scorecard – BSC...

Button
Picture30.png

TƯ VẤN VĂN HÓA

ĐÀO TẠO/COACHING

SK cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng văn hóa đào tạo/văn hóa coaching trong tổ chức nhằm giúp doanh nghiệp kiến tạo môi trường đào tạo liên tục và kế thừa tri thức...

Tư vấn Hoạt động

 
Picture34.png

TƯ VẤN QUẢN TRỊ TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG

SK Consulting cung cấp dịch vụ tư vấn trải nghiệm khách hàng nhằm giúp doanh nghiệp xây dựng chiến lược và kế hoạch hành động nhằm tạo ra trải nghiệm khách hàng vượt trội...

Picture29.png

TƯ VẤN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

SK Consulting cung cấp dịch vụ tư vấn chất lượng dịch vụ doanh nghiệp nhằm cung cấp các phương pháp và công cụ giúp doanh nghiệp đánh giá chất lượng dịch vụ của mình...

Picture32.png

TƯ VẤN KỸ THUẬT

SẢN XUẤT

SK Consulting cung cấp dịch vụ tư vẫn kỹ thuật phù hợp với từng loại hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Với kinh nghiệm hơn 10 năm xây dựng và phát triển SK tập hợp 1 đội ngũ chuyên gia...

KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

 

Khảo sát thị trường

 
Picture33.png

KHẢO SÁT

SỰ HÀI LÒNG

SK consulting cung cấp dịch vụ khảo sát sự hài lòng của khách hàng nhằm giúp doanh nghiệp nắm bắt được sự hài lòng của khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ, sản phẩm...

Picture34.png

KHẢO SÁT HÀNH VI KHÁCH HÀNG

SK Consulting cung cấp dịch vụ khảo sát hành vi của khách hàng nhằm giúp doanh nghiệp tìm hiểu phản ứng của khách hàng đối với sản phẩm và dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp...

Picture35.png

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG BÍ MẬT

SK Consulting cung cấp dịch vụ khách hàng bí mật nhằm giúp doanh nghiệp nhận diện được những điểm mạnh và tồn tại trong dịch vụ khách hàng của mình. Từ đó đưa ra giải pháp...

Đánh giá năng lực

 
Picture36.png

ĐÁNH GIÁ 360

SK Consulting cung cấp dịch vụ đánh giá nhân viên 360 độ nhằm giúp doanh nghiệp nắm bắt được năng lực của nhân viên một cách khách quan đồng thời phản ánh được mối quan hệ...

Picture37.png

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HÀNH VI

SK Consulting cung cấp dịch vụ đánh giá năng lực hành vi nhằm giúp doanh nghiệp nắm bắt được năng lực của cán bộ hoặc các ứng viên trong quá trình tuyển dụng một cách khách quan...

Picture38.png

ĐÁNH GIÁ TÍNH CÁCH

SK Consulting cung cấp dịch vụ đánh giá tính cách nhằm giúp doanh nghiệp nắm bắt được tính cách của các ứng viên hoặc nhân viên một cách khách quan, xem xét mức độ phù hợp với yêu cầu...

ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN

 
Picture39.png

ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC VÀ QUẢN LÝ

SK Consulting cung cấp dịch vụ đào tạo Giám đốc và Quản lý theo bộ chương trình tiêu chuẩn kết hợp với đặc thù của từng doanh nghiệp. Bộ chương trình tiêu chuẩn gồm các...

Picture40.png

ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN

SK Consulting cung cấp dịch vụ đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu theo từng vị trí chuyên môn của doanh nghiệp. Bộ chương trình tiêu chuẩn kết hợp với đặc thù của từng nhóm chuyên môn...

Picture41.png

ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM

SK Consulting cung cấp dịch vụ đào tạo kỹ năng cho các vị trí của doanh nghiệp. Cung cấp và trang bị những kỹ năng cần thiết để các nhân viên quản lý bản thân; quản lý công việc và...

Liên hệ với chúng tôi

An error occurred. Try again later

Cảm ơn bạn đã liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất